Thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Trình tự thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ bao gồm:

 

Tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ, thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ, công bố đơn đăng ký bảo hộ và bảo hộ tạm thời, thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ, sau đó thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

 

1. Tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng:

 

Có thể nộp đơn đăng ký bảo hộ theo một trong 3 cách như sau:

 

- Trực tiếp

 

- Gửi qua đường bưu điện

 

- Thông qua đại diện sở hữu trí tuệ

 

Nơi nộp: Văn phòng Bảo Hộ Giống Cây Trồng, Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Đơn đăng ký bảo hộ chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng tiếp nhận khi có đủ các tài liệu như sau:

 

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

 

- Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;

 

- Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

 

- Tài liệu chứng minh quyền đăng k‎ý, nếu người đăng k‎ý là người được chuyển giao quyền đăng ký;

 

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

 

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 

Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng tiếp nhận.

 

2. Thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ

 

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn.

 

Đơn đăng ký bảo hộ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

 

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định;

 

- Giống cây trồng nêu trong đơn không thuộc loài cây trồng có tên trong Danh mục loài cây trồng được bảo hộ;

 

- Đơn do người không có quyền đăng k‎ý nộp, kể cả trường hợp quyền đăng k‎ý thuộc nhiều tổ chức, cá nhân, nhưng một hoặc nhiều người trong số đó không đồng ý thực hiện việc đăng k‎ý.

 

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thực hiện các thủ tục sau đây:

 

- Thông báo từ chối chấp nhận đơn đối với các trường hợp giống cây trồng nêu trong đơn không thuộc loài cây trồng có tên trong Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và đơn do người không có quyền đăng k‎ý nộp, kể cả trường hợp quyền đăng k‎ý thuộc nhiều tổ chức, cá nhân, nhưng một hoặc nhiều người trong số đó không đồng ý thực hiện việc đăng k‎ý. Trong thông báo từ chối chấp nhận đơn cần nêu rõ lý do từ chối.

 

- Thông báo cho người đăng k‎ý khắc phục những thiếu sót trong trường hợp đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định và ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người đăng k‎ý phải khắc phục các thiếu sót đó;

 

- Thông báo từ chối chấp nhận đơn, nếu người đăng k‎ý không khắc phục thiếu sót hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản này;

 

- Thông báo chấp nhận đơn, yêu cầu người đăng k‎ý gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật và thực hiện thủ tục thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ nếu đơn hợp lệ hoặc người đăng k‎ý khắc phục thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản này.

 

3. Công bố đơn đăng ký bảo hộ

 

Trường hợp đơn được chấp nhận hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng  công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng (trang web của Văn phòng Bảo Hộ Giống Cây Trồng hoặc tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thẩm định hình thức đơn. Mục đích của việc công bố đơn là nhằm nhận được ý kiến phản hồi của bất cứ ai có ý kiến liên quan đến việc cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng.

 

Nội dung công bố đơn gồm số đơn, ngày nộp đơn, đại diện (nếu có), người đăng k‎ý, chủ sở hữu, tên giống cây trồng, tên loài cây trồng, ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

 

4. Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ

 

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định nội dung đối với đơn được chấp nhận là hợp lệ. Nội dung thẩm định bao gồm:

 

- Thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng;

 

- Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng.

 

Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (Khảo nghiệm DUS Distinctness Uniformity Stability Test) của giống cây trồng.

 

Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Các phương pháp khảo nghiệm kỹ thuật:

 

Khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định. Hiện nay Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng quốc gia là cơ quan đầu mối thực hiện việc khảo nghiệm kỹ thuật.

 

Khảo nghiệm tác giả: là việc tác giả tiến hành thí nghiệm khảo nghiệm kỹ thuật dưới sự giám sát của cán bộ thẩm định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Thông thường thời gian khảo nghiệm là 2 chu kỳ sinh trưởng (2 vụ khảo nghiệm trong cùng điều kiện) của giống. Tuy nhiên trong những trường hợp sau một vụ khảo nghiệm đã có kết quả chắc chắn về tính khác biệt và tính đồng nhất của giống cây trồng thì có thể không cần lặp lại thí nghiệm khảo nghiệm ở vụ thứ 2.

 

Thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

 

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng có thể sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có trước đó. Kết quả có trước đó có thể do tác giả cung cấp hoặc do Văn phòng bảo hộ giống cây trồng trao đổi với các quốc gia thành viên UPOV từ nguồn hợp tác quốc tế.

 

Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

 

5. Từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

5.1. Từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Đơn đăng ký bảo hộ bị từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp giống cây trồng không đáp ứng được các điều kiện quy định về việc thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ như nêu ở mục 2 và mục 4 trên đây. Trong trường hợp từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thực hiện các thủ tục sau đây:

 

- Thông báo về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người đăng k‎ý khắc phục thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;

 

- Thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng nếu người đăng k‎ý không khắc phục được các thiếu sót và không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối;

 

- Tiến hành cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, nếu người đăng k‎ý khắc phục được các thiếu sót hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối.

 

5.2. Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối và người đăng k‎ý nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

 

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ:

 

Trần & Trần

Email: ip@trantran.vn

Điện thoại: 04-37327466

 

© Copyright by Cong ty TNHH So huu tri tue Tran & Tran  2017