Nội dung quyền đối với giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng bao gồm quyền tác giả giống cây trồng, quyền của chủ bằng bảo hộ, mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ và quyền tạm thời đối với giống cây trồng.

 

Nội dung các quyền này được quy định cụ thể tại Điều 185, 186, 187 và 189 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

 

1. Quyền tác giả giống cây trồng

 

Tác giả giống cây trồng có các quyền sau đây:

 

- Được ghi tên với danh nghĩa là tác giả trong Bằng bảo hộ giống cây trồng, Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và trong các tài liệu công bố về giống cây trồng;

 

- Nhận thù lao theo thoả thuận; trường hợp không có thoả thuận thì mức trả thù lao phải tuân theo quy định của pháp luật.

 

2. Quyền của chủ bằng bảo hộ

 

2.1 Chủ bằng bảo hộ có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng các quyền sau đây liên quan đến vật liệu nhân giống của giống đã được bảo hộ:

 

- Sản xuất hoặc nhân giống;

 

- Chế biến nhằm mục đích nhân giống;

 

- Chào hàng;

 

- Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường khác;

 

- Xuất khẩu;

 

- Nhập khẩu;

 

- Lưu giữ để thực hiện các hành vi nêu trên.

 

2.2. Chủ bằng bảo hộ có quyền ngăn cấm người khác sử dụng giống cây trồng theo quy định tại Điều 188 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

 

2.3. Chủ bằng bảo hộ có quyền để thừa kế, kế thừa quyền đối với giống cây trồng và chuyển giao quyền đối với giống cây trồng theo quy định.

 

3. Mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ

 

Quyền của chủ bằng bảo hộ được mở rộng đối với các giống cây trồng sau đây:

 

- Giống cây trồng có nguồn gốc từ giống cây trồng được bảo hộ, trừ trường hợp giống cây trồng được bảo hộ có nguồn gốc từ một giống cây trồng đã được bảo hộ khác. Giống cây trồng được coi là có nguồn gốc từ giống được bảo hộ nếu giống cây trồng đó vẫn giữ lại biểu hiện của các tính trạng chủ yếu thu được từ kiểu gen hoặc sự phối hợp các kiểu gen của giống được bảo hộ, trừ những khác biệt là kết quả của sự tác động vào giống được bảo hộ;

 

Nội dung quyền đối với giống cây trồng

Nội dung quyền đối với giống cây trồng

 

- Giống cây trồng không khác biệt rõ ràng với giống cây trồng đã được bảo hộ;

 

- Giống cây trồng mà việc sản xuất đòi hỏi phải sử dụng lặp lại giống cây trồng đã được bảo hộ.

 

Mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ

Mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ

 

4. Quyền tạm thời đối với giống cây trồng

 

Quyền tạm thời đối với giống cây trồng là quyền của người đăng ký bảo hộ giống cây trồng phát sinh từ ngày đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố đến ngày cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng. Trong trường hợp giống cây trồng không được cấp Bằng bảo hộ thì người đăng ký bảo hộ không có quyền này.

 

Trong trường hợp người đăng ký biết giống cây trồng đăng ký bảo hộ đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đăng ký bảo hộ giống cây trồng có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc đã nộp đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, trong đó ghi rõ ngày nộp đơn và ngày mà đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố để người đó chấm dứt việc sử dụng giống cây trồng hoặc tiếp tục sử dụng.

 

Trong trường hợp đã được thông báo theo quy định trên mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng giống cây trồng thì khi Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp, chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu người đã sử dụng giống cây trồng phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng. 

 

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ:

 

Trần & Trần

Email: ip@trantran.vn

Điện thoại: 04-37327466

 

© Copyright by Cong ty TNHH So huu tri tue Tran & Tran  2017